Officium parvum Beatae Mariae Virginis ~ Simplex


Nona    03-27-2012

Ante Divinum officium
Incipit
Ave María, grátia plena; Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui Jesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatóribus, nunc et in hora mortis nostræ. Amen.
V. Deus in adjutórium meum inténde.
R. Dómine, ad adjuvándum me festína.
V. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sǽcula sæculórum. Amen.
Laus tibi, Dómine, Rex ætérnæ glóriæ.

Hymnus
Memento, rerum Conditor,
Nostri quod olim corporis,
Sacrata ab alvo Virginis
Nascendo formam sumpseris.

Maria Mater gratiae,
Dulcis Parens clementiae,
Tu nos ab hoste protege,
Et mortis hora suscipe.

Jesu, tibi sit gloria,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre, et almo Spiritu,
In sempiterna saecula.
Amen.

Psalmi
Ant. Pulchra es
Psalmus 125 [1]
125:1 In converténdo Dóminus captivitátem Sion: * facti sumus sicut consoláti:
125:2 Tunc replétum est gáudio os nostrum: * et lingua nostra exsultatióne.
125:3 Tunc dicent inter gentes: * Magnificávit Dóminus fácere cum eis.
125:4 Magnificávit Dóminus fácere nobíscum: * facti sumus lætántes.
125:5 Convérte, Dómine, captivitátem nostram, * sicut torrens in Austro.
125:6 Qui séminant in lácrimis, * in exsultatióne metent.
125:7 Eúntes ibant et flebant, * mitténtes sémina sua.
125:8 Veniéntes autem vénient cum exsultatióne, * portántes manípulos suos.
V. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sǽcula sæculórum. Amen.

Psalmus 126 [2]
126:1 Nisi Dóminus ædificáverit domum, * in vanum laboravérunt qui ædíficant eam.
126:2 Nisi Dóminus custodíerit civitátem, * frustra vígilat qui custódit eam.
126:3 Vanum est vobis ante lucem súrgere: * súrgite postquam sedéritis, qui manducátis panem dolóris.
126:4 Cum déderit diléctis suis somnum: * ecce heréditas Dómini fílii: merces, fructus ventris.
126:5 Sicut sagíttæ in manu poténtis: * ita fílii excussórum.
126:6 Beátus vir, qui implévit desidérium suum ex ipsis: * non confundétur cum loquétur inimícis suis in porta.
V. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sǽcula sæculórum. Amen.

Psalmus 127 [3]
127:1 Beáti, omnes, qui timent Dóminum, * qui ámbulant in viis ejus.
127:2 Labóres mánuum tuárum quia manducábis: * beátus es, et bene tibi erit.
127:3 Uxor tua sicut vitis abúndans, * in latéribus domus tuæ.
127:4 Fílii tui sicut novéllæ olivárum, * in circúitu mensæ tuæ.
127:5 Ecce, sic benedicétur homo, * qui timet Dóminum.
127:6 Benedícat tibi Dóminus ex Sion: * et vídeas bona Jerúsalem ómnibus diébus vitæ tuæ.
127:7 Et vídeas fílios filiórum tuórum, * pacem super Israël.
V. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sǽcula sæculórum. Amen.
Ant. Pulchra es, * et decora, filia Jerusalem: terribilis ut castrorum acies ordinata.

Capitulum
Sir 24:19-20
In plateis sicut cinnamomum et balsamum aromatizans odorem dedi: quasi myrrha electa dedi suavitatem odoris.
R. Deo grátias.

V. Post partum, Virgo, inviolata permansisti.
R. Dei Genitrix, intercede pro nobis.

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam.
R. Et clamor meus ad te véniat.

Orémus.
Famulorum tuorum, quaesumus, Domine, delictis ignosce: ut qui tibi placere de actibus nostris non valemus, Genitricis Filii tui Domini nostri intercessione salvemur:
Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.

V. Istenem, jöjj segítségemre!
R. Uram, segíts meg engem!

Hymnus.
Emlékezzél meg, Alkotó,
Hogy hozzánk jöttél egykoron,
A Szűz méhének szenthelyén
Testünk formáját fölvevén.

Kegyelmek Anyja, Mária,
Irgalom édes Asszonya,
Légy ellenségtől gyámolunk.
S állj mellettünk, ha meghalunk.

Glória neked Jézusunk,
Kinek a Szűz szülőanyád,
Atya, s kegyes Lélek, neked,
Most és örök időkön át.
Ámen.

Ant. Fair and comely art thou
Zsoltár 125 [1]
125:1 Megfordítván az Úr Sion fogságát, * lettünk, mint a megvigasztaltak.
125:2 Akkor szánk eltelt örömmel, * és nyelvünk vigassággal;
125:3 Akkor mondák a nemzetek között: * Nagy dolgot cselekedett az Úr velük.
125:4 Nagy dolgot cselekedett az Úr velünk: * azért örvendezzünk.
125:5 Fordítsd meg a mi fogságunkat, * mint a patakot a déli tartományban.
125:6 Akik könnyhullatással vetnek, * örvendezéssel aratnak.
125:7 Menvén mentek és sírtak, * elvetvén magvaikat,
125:8 Megjövén pedig, örvendezéssel jőnek, * hozván kévéiket.
V. Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek,
R. Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.

Zsoltár 126 [2]
126:1 Ha az Úr nem építi a házat, * hiába munkálkodnak, kik azt építik;
126:2 Ha az Úr nem őrzi a várost, * hiába vigyáz, ki azt őrzi.
126:3 Hiába keltek föl virradat előtt; * hiába keltek föl pihenés után, kik a fájdalom kenyerét eszitek.
126:4 Míg ellenben az Úr íme álmot ad az ő kedveltjeinek, * örökséget a fiakban: mert az ő ajándéka a méh gyümölcse.
126:5 Mint a nyilak a hatalmas kezében, * olyanok a száműzöttek fiai.
126:6 Boldog a férfiú, kinek ilyenek után kívánsága betelt; * nem szégyenül meg, midőn ellenségeivel szól a kapuban.
V. Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek,
R. Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.

Zsoltár 127 [3]
127:1 Boldogok mindnyájan, kik az Urat félik, * kik az ő utain járnak.
127:2 Mivel kezeid munkáját eszed, * boldog vagy, és jól lesz dolgod.
127:3 Feleséged, mint a termékeny szőlőtő, * házad falai között;
127:4 Fiaid, mint az olajfa sarjadékai * asztalod körül.
127:5 Íme így áldatik meg az ember, * ki az Urat féli.
127:6 Áldjon meg téged az Úr Sionból, * és lássad Jeruzsálem javait életed minden napjaiban;
127:7 és lássad fiaidnak fiait, * s a békességet Izraelen.
V. Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek,
R. Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
Ant. Fair and comely art thou, * O daughter of Jerusalem, terrible as a fenced camp set in battle array.

Capitulum
Sir 24:19
Mint a platanus viz mellett az utcákon,
mint a fahéj és illatozó balzsam illatoztam, s mint a válogatott mirrha adtam a jóillat gyönyöröségét
R. Istennek legyen hála.

V. After thy delivery thou still remainest a Virgin undefiled.
R. Mother of God, pray for us.

Uram irgalmazz nekünk. Krisztus kegyelmezz nekünk. Uram irgalmazz nekünk.

V. Uram, hallgasd meg könyörgésemet.
R. És kiáltásom jusson elődbe.

Oratio.
O Lord, we beseech thee, forgive the transgressions of thy servants, and, forasmuch as by our
own deeds we cannot please thee, may we find safety through the prayers of the Mother of thy Son and our Lord.
Aki veled és a Szentlélekkel együtt él és uralkodik, Isten, mindörökkön-örökké.
R. Ámen.
Post Divinum officium

Matutinum    Laudes    Prima    Tertia
Sexta    Nona    Vesperae    Completorium

Versions
pre Trident Monastic
Trident 1570
Trident 1910
Divino Afflatu
Reduced 1955
Rubrics 1960
1960 Newcalendar
Mode
regular
seasonal
Language 2
Latin
English
Magyar
Italiano
Deutsch
Polski
Votive
hodie
Dedication
Defunctorum
Parvum B.M.V.

Options